Para kay Je: The kid in my favorite Red TShirt

People touch our hearts in unexpected ways. Even the simplest people and the little things they do for us should be reason for us to cherish them, because in a blink of an eye, everything can change.

Si Jay-Ar, katorse anyos pa lang siya. Panlima sa walo o siyam na magturugang. Kaedad niya su bunso kong tugang na nasa 3rd year high school na ngunyan. Kung nakapagpadagos kuta na si Je magklase, baad high school na man siya. Pero dahil sa kadipisilan man kan buhay, ni dai na siya nakatapos kan elementary.

Pangarap niya daa maging pulis, istorya kan ate niya. Pero puon kan nag-abot an sunud-sunod na problema saindang pamilya, pinili ni Je na magpundo sa pagklase para matabangan an mga magurang sa pag-alaga kan saiyang mga tugang, habang sina ate asin kuya niya nagtatrabaho sa Manila. Si papa niya man nagmamangno kan daga ninda sa bukid. Halos duwang taon na an nakalihis kan nagadan si Mama niya dahil sa malalang helang.

Maogmang aki si Je; pirmi nakabungisngis. Diit na kulit sana, minahalakhak na siya ki makusog. Sa sadit niyang lawas asin edad niyang kinse, nagtatago an puso kan sarong aki. Tipikal na mahilig makipag-tex money, mag-tatsian, mag-computer games, basketball. Ini saro man na dahilan kung nata naging close man sinda kan tugang kong nasa college na ngunyan. Sa likod kan harong mi, may improvised basketball court na gibo sa tinkong kabilya an ring. Duman sinda nagkakawat one-on-one. Minsan man, nagkakawat sinda sa laptop kan tugang ko ki mga RPG and war games; minsan aga hanggang banggi.

Mahigos na aki si Je. Sa tahaw kan pagkawat, mauli siya sa harong para magluto para sa mga tugang na nawalat saiya. Minsan pag warang masugo sa harong mi, siya man an naghaharok sa water jag mi para sa inuman o kaya nagpapabakal sa tindahan pag hihugakan kami magbuwat o kaya may ibang pigagibo. Sa singkong itatao mu saiya, maogma na siya.

May this year. kan ma-fiesta kina lola, inagda siya kan tugang ko na mag-iba. Maski excited, nagpaaram muna siya kay papa niya. Napansin mi na an pagmamanas sa bitis, pandok buda braso ni Je. Concerned kami kaya sinabihan mi siyang magpabulong ta baad ano na an namamati niya. Pero nagngirit sana si Je.

Kan aldaw na mahali na sinda pasiring kina lola, napansin ko na medyo luma na su tshirt na sulot niya. Kaya ipinahanap ko kay Mama su dati kong paboritong pulang Tshirt. Maogmang isinangli ni Je su tshirt pahali maski medyo mahiwas pa. Sabi ko, ayos lang an ta madakula ka pa man.

Naging balik-balik na siya sa ospital, sa albularyo. Ginibo an gabos ni papa niya para marahay siya. Minsan nag-aagi sindang mag-ama samuya. Gusto ko sabihon na, ‘Je, magparahay ka na.’ Pero dai ko aram kung pano, ta dai ko aram kung ano ang tunay niyang namamati. Sarong beses nagbakal siya, hinapot ko. Kumusta ka na Je? He just smiled at me.

Hanggang bihira nang nagluluwas samuya para magtambay si Je. Pirmi ko na siya pighahanap kay Mama, kung kumusta na siya. Sarung beses na nagbabalak kaming magduman kina lola ulit, nadangog niya. Sabi niya, ‘Sayang kun rahay na kuta ako, maiba naman ako.’

September 12. Thursday. Sa likod kan grabeng tios na pinag-agihan ni Je sa patung-patong na helang, kinua na siya. Kan naaraman ko kay Mama amay kan aldaw na ito, inot na nagbalik sako ang pulang Tshirt na itinao ko saiya. Ngunyan dai na siya madakula pa para magkasya saiya sub ado ko. Dai na man siya makakabalik kina lola, arug kan gusto niya kuta gibuhon kapag narahay siya. Dai na siya makakakawat basketball, dai na kaming susuguon magharok nin inuman, magbakal ki gulayon, o magbantay sa tindahan. Wara nang mahagikhik kasabay ming magturugang. Wara nang kuya na maataman sa mga tugang niyang saraday pa. Wara nang mahanap sa tindahan ki tinapa, maski aram niyang dai man kami kaito nagtitinda. Mababawasan ki saro su mariribok na aking nagtit-tex money sa natad.

JAYAR

Pero sa ibong kaini, maski papano dai na kaipuhan ni Je madipisilan, makulugan, magpakasakit. Nasa matuninong na siya ngunyan, duman sa kaiba ni Mama niya, kung sain siya su aking mahilig magkawat, magngirit. Kung sain siya ang aalagaan.

In my heart, he will remain the rowdy midget wearing my favourite red T-Shirt. Forever, he will be a kid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s